دکتر حبیب الله دهمرده
دکتر مهدی دهمرده
دکتر مسعود دهمرده